Новини

 

Прес-съобщение за изпълнение на проект: ‘‘Подобрени условия на работа в ИХБ Метал Кастингс АД‘‘ по процедура: BG05M9OP001-1.008 ‘‘Добри и Безопасни Условия на Труд‘‘

EU Proekt 278x250 crop 478b24840aИХБ Метал Кастингс АД изпълнява проект BG05M9OP001-1.008-0619-C01 ‘‘Подобрени условия на работа в ИХБ Метал Кастингс АД‘‘ по Оперативна програма ‘‘Развитие на човешките ресурси‘‘, процедура: BG05M9OP001-1.008 ‘‘ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД‘‘, на стойност: 85 414.64 лв., от които 58 081.96 лв. европейско и 10 249.75 лв. национално съфинансиране.

Безвъзмездната помощ е 80% - 68 331.71 лв.

Срокът на изпълнение на проекта е 17 месеца, от 12.06.2017 до 12.11.2018 г.

Общата цел на проекта е да се подобри работната среда в ИХБ Метал Кастингс АД, чрез въвеждане на нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд и инструменти за насърчаване на човешките ресурси и организация на работата.

По проекта са предвидени дейности свързани с въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси, закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло, средства за колективна защита, ремонт и оборудване на помещение за хранене и почивка, на помещение за спорт и създаване на достъпна среда на хората с увреждания.

За допълнителна информация може да се обърнете към Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС www.eufunds.bg.